Въпроси

Необходими документи за започване на проектиране

Изходни данни:

Скица на недвижим имот  – извадка от действащия кадастрален регулационен план на населеното място с границите на поземления имот и неговата площ.

Виза за проектиране – виза за проектиране (скица на недвижим имот с указан начин на застрояване) – копие (извадка) от действащия подробен устройствен план на населеното място с обхват на поземления имот и съседните му поземлени имоти.

Визата за проектиране трябва да се завери в съответната дирекция по Устройство на територията към общината, да се съгласува с електроразпределителното дружество, ВиК и подземен кадастър.

Тахиметрична снимка на имота- заснемане на границите на имота, денивелация на терена, съществуващо застрояване, висока дървесна растителност, други особености на имота. Извършва се от инженер- геодезист.

Геоложки доклад- проучване за състава на почвите, нивото на подпочвените води.  Геоложкият доклад не е задължителен за проектирането. Изработва се в случай, че изрично се изисква от одобряващата общинска администрация. Изготвя  се от инженер – геолог.

Предварителни договори от експлоатационните дружества

–  от Електроразпределителното дружество- становище за съществуващи мощности или предварителен договор за предоставяне на нови мощности.

–  от ВиК (ако е необходимо)

Какво представлява проекта?

Инвестиционните проекти се изработват на фаза Технически проект и включват следните части: Архитектура, Строителни конструкции и технически контрол , ВиК, Ел. инсталации, Енергийна ефективност, Доклад към енергийната ефективност, План за безопасност и здраве, План за пожарна безопасност, Озеленяване и благоустрояване. Отделно от тези проекти инвеститорът възлага проект за вертикална планировка и трасировъчен план на геодезиста, извършил заснемането на имота.

Как ще получа проекта?

За обекти извън района на гр. Варна проектната документация се получава с куриерска фирма. Таксите са за сметка на изпълнителите на проекта.

Как и кой ще го съгласува?

Инвестиционните проекти се одобряват от местната общинска администрация.

По желание на инвеститора след получаване на проектната документация може да се възложи на лицензирана надзорна фирма изработване на доклад за съответствие на проектите. Наличието на доклад съкращава сроковете за разглеждане на проектите в общинската администрация и издаване на разрешение за строеж.

Не съм от Вашият град / Проектът е за друго населено място?

Разстоянието не е проблем за проектиране, съгласуване и получаване на разрешение за строеж ( и разрешение за ползване).

Ще одобрят ли проекта?

Инвестиционните проекти се изработват въз основа на действащата нормативна уредба. При допускане на грешка или пропуск в комплектацията на проекта от страна на проектанта, последните се отстраняват за сметка на проектанта.

Кога и как се заплаща проекта?

Проектните работи се заплащат както следва: 50 % авансово след подписване на  договор за проектиране и 50% след получаване на проектната документация. Получаването на проектната документация се удостоверява с подписванване на приемно-предавателен протокол.

Ако си харесам проект, а искам да направя промени?

Промени в проектите по желание на инвеститора са възможни. В зависимост от конкретните желания и степента на промяна на базовия проект,  завишението в  цената за проектиране се договаря индивидуално с инвеститора. В случай, че промяната е незначителна – цената остава същата.

Цените на проектите и обявените цени на строителство?!

Цените на проектите са минимални и са гарантирани до довеждане на проекта до разрешение на строеж.
Цените на строителство са до ключ и подлежът на коментар и договаряне. (по-скоро са ориентир за клиентите колко ще им  струва инвестицията).

Ако искам да се проектира селище?

При проектиране на селища се вземат предвид броя и видовете къщи, повтаряемостта им, особеностите на терена, инфраструктурата.